برای ثبت نام ابتدا باید در سامانه احراز هویت متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://sso.iau.ir ثبت نام کنید.
فرم ثبت نام کاربر عمومی
بررسی کد ملی