کسب مقام دوم فصلنامه علمی-تخصصی توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 برگشت

کسب مقام دوم فصلنامه علمی_ تخصصی مطالعات سیاسی بین المللی  واحد علوم و تحقیقات در دومین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی دانشگاه به مدیر مسئولی سیدمحمدرضا موسوی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان زنجان.

www.bpj.iau.ir

کد خبر:    1005
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۶/۱۱/۲۷- ۱۰:۵۵         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -