باشگاه پوهشگران واحد سيرجان برگزار كرد: مناظره تحت عنوان ورود زنان به مشاغل مردانه فرصت یا تهدید
 برگشت

بنا به گزارش خبرنگار افتخاري باشگاه از واحد سيرجان  دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد سيرجان ميزبان اين مناظره بود .

در جنگ جهانی اول مردان مشغول جنگ بودند و شغلها  مانده بود ،زنان وارد بازار کار شدند ، کت و شلوار پوشیدند .از موهای بلند خود دل کندند و مردانه  کوتاه کردند .جنگ تمام شد و مردان برگشتند  و خواهان شغلهای خود بودند .

اما زنان حاضر به بازگشت به آشپزخانه نشدند  چون از عهده کارها به خوبی بر آمده بودند

این مناظره  پر چالش كه  در سالن همایش دانشکده  علوم انسانی  با حضور  دو صاحب نظر موافق  با حضور زنان ، و رد مرزبندی بین مشاغل زنانه و مردانه و دو صاحب نظر مخالف بر گزار گردید

 آنچه در این نشست مطرح شد حول این محور بود «اینکه گفته شود شغل مردانه یا زنانه است کاملاٌ اشتباه است و هر کس توانایی هایی دارد که می تواند وارد مشاغلی شود که فکر می کند توانایی انجام آن را دارد و نمی توان زن و مرد را تفکیک کرد.»به عبارتی : «زنان با ورود به برخی مشاغل در حال تابو شکنی هستند و این مرحله گذر از جامعه سنتی به مدرنیته است که باید به خوبی صورت گیرد.» تا تعالی توانایی فردی و عدالت احتماعی – اقتصادی حاصل گردد

از سوی دیگر مخالفان معتقد بودند  گرایش زنان به مشاغل مردانه باعث فا صله گیری آنها  از دنیای زنانه گشته  ، زنان را دچار عدم تعادل هویتی –شخصیتی می سازد و حتی فرصتهای ازدواج را از آنها می ستاند

کد خبر:    1128
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۷/۰۷/۰۹- ۱۳ : ۴۲         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -